Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Samospráva

Starostka obce Brestov: Ľudmila Nováková 

Zástupca starostky:  Ing Peter Cerula

Poslanci obecného zastupiteľstva: Ing. Peter Cerula,Maroš Andrejkovič, Ing. Viktória Čopáková, Radoslav Panoc,Zdenko Fabini,Mgr.Zuzana Fogošová,Daniel Jevčák

 

samospráva obce BRESTOV "klikni"

 

ÚRADNÉ  HODINY:

 

Pondelok:       7.30 hod.  -  15.30 hod.
Utorok: 7.30 hod.  -  15.30 hod.
Streda: 7.30 hod.  -  17.00 hod.
Štvrtok: 7.30 hod.  -  15.30 hod.
Piatok 7.30 hod.  -  14.00 hod.

 

 

Právomoci starostu

- je štatutárnym orgánom obce v majetko-právnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce
- je správnym orgánom v administratívnych vzťahoch
- zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva
- vykonáva obecnú správu
- rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, štatútom obce alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu
- zastupuje obec navonok ­ vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým osobám a fyzickým osobám
- uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie
- podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva
- môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonom, alebo je pre obec zjavne nevýhodné
- môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 6670,-€