VZN nariadenia VZN nariadenia

VZN č.1 2012 k miestnym daniam,poplatku za kom.odpady a drobné stavebné odpady 

VZN č.2/2005 o chove včiel na území obce Brestov 

VZN č.3 2009 o určení výšky dotácie na žiaka a dieťa školského zariadenia.

VZN č.4 2013 o používaní pyrotechnických predmetov na zábavné a oslavné účely na  úzení obce

VZN č.5 2013 o podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov

VZN č.9 2009 o odvádzaní odpad. vôd do verejnej kanalizácie a o pripojení nehnuteľností na kanalizáciu

VZN č.4 2013 o podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov v bytových domoch

VZN č.3 2007 o určení názvov ulíc a lokalít na území obce

VZN č.1 2007 o ochrane životného prostredia a o verejnom poriadku

VZN č.1 2015  prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku obce Brestov

VZN č.2 2015 o umiestňovaní volebných plagátov a zverejňovanie volebnej propagácie na území obce Brestov

VZN č.3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Brestov

VZN č.2/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Brestov

VZN č.4/2016 o parkovaní motorových vozidiel na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách

VZN č.1/2018    o pravidlách používania miestnych komunikácií na území obce Brestov

VZN č.2/2018  o miestnych daniach na území obce Brestov

VZN č.2/2018  o miestnych daniach na území obce Brestov Prílohy

VZN č.3/2018  o dani z nehnuteľností na území obce Brestov

VZN č.4/2018  o  miestnom poplatku za komunálny odpad  a drobný stavebný odpad