Aktuálne Aktuálne

 

Virtuálny cintorín obce Brestov

Pristavenie Veľkoobjemových kontajnerov pre zber nadrozmerného odpadu

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy v obci Brestov 

Výberové konanie na funkciu Hlavný kontrolór obce Brestov

Oznámenie o začatí konania-súhlas na výrub stromov

zverejnené 14.9.2022

 

Územný plán obce :Sprievodná správa

Oznámenie o prerokovaní aktualizácie ÚPN

Náložka č.2

Náložka č.3c

Náložka č.7c

Oznámenie SEA

V č.2 Legenda

V č,2 náložka č.2

Vč,3c+náložka č.3c

Zoznam VPS

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

Oznámenie o rozsahu výkonu starostu+oznámenie o utvorení volebných obvodov

Vymenovanie zapisovateľky okrs.vol.komisie

VSD Výzva pre občanov

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

 

 

Prihláška do MŠ na predprimárne vzdelávanie

 

Výzva na predkladanie ponúk  Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného domu Brestov Zverejnená 4.5.2021

Sprievodná tech správa 1

Sprievodná tech správa 2

1. Uchádzač

2 Kritériá

3 Čestné vyhlásenie

4.Vzhlásenia uchádzača

5.Zadanie

6. Zmluva o dielo

 

 

-Výzva na predkladanie ponúk Multifunkčné ihrisko 18x33m zverejnená 5.2.2020

-Zmluva o dielo

-Čestné vyhlásenie

-Návrh na plnenie kritérií

-Krycí list rozpočtu 

-Prílohy

 

-Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

-Multifunkčné ihrisko 18x33m

Výzva na predkladanie ponúk Obecný dom-rekonštrukcia spoločenskej miestnosti zverejnená 27.1.2020

Výzva na predkladanie ponúk

Súhrnná technická správa

Vyhlásenie uchádzača

Kritéria

Zadanie

Zmluva o dielo

Prílohač.1

Príloha č.2

Príloha č.3

Príloha č.4

Príloha č.5

 

Výzva na predkladanie ponúk   Regenerácia sídiel centra obce Brestov Objekt SO-O1 chodník B1 Zverejnená 14.11.2019

Technická správa

Situácia

Vzorové priečnčne rezy

 Situácia DDZ v Obci

Príloha č.1 Zmluva o dielo

Príloha č.2 Zadanie

Príloha č.3 Kritériá

Príloha č.4 Vyhlásenie uchádzača

Výzva na predkladanie ponúk

 

Informácie pre občanov Informácie pre občanov

Pre zobrazenie klikni na obr. Pre zobrazenie klikni na obr.