Aktuálne Aktuálne

Pozvánka na stretnutie s Mikulášom

Zverejnenie dátumu referenda 

Návrh rozpočtu na rok 2023 zverejnený na písomné pripomienkovanie občanom obce Brestov.

VZN 1/2022 o miestnom poplatku za kom.odpad a drobný stavebný odpad na území obce Brestov.VZN môžu občania pripomienkovať písomne na Obecný úrad do 1.12,2022

Referendum:

Informácia pre voliča  

Vymenovanie zapisovaleľa okrskovej volebnej komisie

Zverejnenie volebného okrsku

Príhovor starostky obce Brestov

Výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva  a starostu obce Brestov

Virtuálny cintorín obce Brestov

Územný plán obce :Sprievodná správa

Oznámenie o prerokovaní aktualizácie ÚPN

Náložka č.2

Náložka č.3c

Náložka č.7c

Oznámenie SEA

V č.2 Legenda

V č,2 náložka č.2

Vč,3c+náložka č.3c

Zoznam VPS

VSD Výzva pre občanov

 

 

Výzva na predkladanie ponúk  Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného domu Brestov Zverejnená 4.5.2021

Sprievodná tech správa 1

Sprievodná tech správa 2

1. Uchádzač

2 Kritériá

3 Čestné vyhlásenie

4.Vzhlásenia uchádzača

5.Zadanie

6. Zmluva o dielo

 

 

-Výzva na predkladanie ponúk Multifunkčné ihrisko 18x33m zverejnená 5.2.2020

-Zmluva o dielo

-Čestné vyhlásenie

-Návrh na plnenie kritérií

-Krycí list rozpočtu 

-Prílohy

 

-Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

-Multifunkčné ihrisko 18x33m

Výzva na predkladanie ponúk Obecný dom-rekonštrukcia spoločenskej miestnosti zverejnená 27.1.2020

Výzva na predkladanie ponúk

Súhrnná technická správa

Vyhlásenie uchádzača

Kritéria

Zadanie

Zmluva o dielo

Prílohač.1

Príloha č.2

Príloha č.3

Príloha č.4

Príloha č.5

 

Výzva na predkladanie ponúk   Regenerácia sídiel centra obce Brestov Objekt SO-O1 chodník B1 Zverejnená 14.11.2019

Technická správa

Situácia

Vzorové priečnčne rezy

 Situácia DDZ v Obci

Príloha č.1 Zmluva o dielo

Príloha č.2 Zadanie

Príloha č.3 Kritériá

Príloha č.4 Vyhlásenie uchádzača

Výzva na predkladanie ponúk

 

Informácie pre občanov Informácie pre občanov

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov

 

              

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Potvrdenie prepravná  služba SČK 

 

     

 

 

                2% ŠK Brestov

 

 

 

Pre zobrazenie klikni na obr. Pre zobrazenie klikni na obr.