Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje

 

Popis služby:

Obec informuje verejnosť o dani z nehnuteľností

 

Typy informácií:

 • Sadzby dane za daň z nehnuteľností
 • Popis vzniku/zániku/zmeny daňovej povinnosti
 • Detailné informácie k priznaniu k dani z nehnuteľností
 • Popis prípadných znížení daní
 • Zverejnené tlačivá

 

Príklad:

Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Popis služby:

Obec informuje verejnosť o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Typy informácií:

 • identifikácia poplatníkov (osoba s trvalým, prechodným pobytom, právnická osoba,...)
 • sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
 • hodnota koeficientu,
 • popis zberu, jeho frekvencia a druhy zbieraných odpadových komodít,
 • popis vzniku/zániku/zmeny poplatkovej povinnosti,
 • podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti,
 • formu a miesto zaplatenia poplatku,
 • podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, podklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku alebo jeho pomernej časti alebo pri znížení alebo odpustení poplatku,
 • informácie o množstvám vyzbieraného odpadu (ak týmito informáciami disponuje back-office),
 • zverejnené tlačivá

 

Príklad:

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Daň za ubytovanie

Popis služby:

Obec informuje verejnosť o dani za ubytovanie

 

Typy informácií:

 • sadzby dane za ubytovanie
 • rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane,
 • spôsob vyberania dane,
 • náležitosti potvrdenia o zaplatení dane,
 • lehoty a spôsoby jej odvodu obci,
 • podmienky na uplatnenie oslobodenia od tejto dane,
 • Zverejnené tlačivá

 

Príklad:

Daň za ubytovanie

Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z. z. Základom dane je počet prenocovaní.

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení poskytujúcom prechodné ubytovanie ubytuje.

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

Legislatívna úprava:

 

Daň za užívanie verejného priestranstva

Popis služby:

Obec informuje verejnosť o dani za užívanie verejného priestranstva

 

Typy informácií:

 • sadzby dane za užívanie verejného priestranstva,
 • popis vzniku/zániku/zmeny daňovej povinnosti,
 • zoznam miest, ktoré sú verejnými priestranstvami,
 • zoznam vyhradených priestorov na dočasné parkovanie motorového vozidla,
 • podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti,
 • spôsoby vyberania dane, prípadné oslobodenia od tejto dane a podmienky uplatnenia oslobodenia od tejto dane,
 • zverejnené tlačivá

 

Príklad:

Daň za užívanie verejného priestranstva

Typy informácií:

 • Popis vzniku/zániku/zmeny daňovej povinnosti
 • Oznamovacia povinnosť
 • Spôsob vyrubovania a následného platenia
 • Sadzby dane za jadrové zariadenie v závislosti od vzdialenosti od zdroja