Aktuálne Aktuálne

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania okrsok č.1 obec Brestov

Príloha č.1 k zápisnici okrskovej volebnej komisie  okrsok č.1 obec Brestov

Harmonogram pristavenia veľkoobjemových kontajnerov 

Návrh VZN 04/2023 Vyvesený dňa 20.9.2023 na dobu 30dní do 20.10.2023

-Oznámenie o šetrení dedičov nezistených spoluvlastníkov

-Zámer prevodu majetku obce 27.6.2023

 

-Oznam 

-Výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva  a starostu obce Brestov

-Virtuálny cintorín obce Brestov

-Územný plán obce :Sprievodná správa

-Oznámenie o prerokovaní aktualizácie ÚPN

Náložka č.2

Náložka č.3c

Náložka č.7c

Oznámenie SEA

V č.2 Legenda

V č,2 náložka č.2

Vč,3c+náložka č.3c

Zoznam VPS

VSD Výzva pre občanov

 

 

Výzva na predkladanie ponúk  Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného domu Brestov Zverejnená 4.5.2021

Sprievodná tech správa 1

Sprievodná tech správa 2

1. Uchádzač

2 Kritériá

3 Čestné vyhlásenie

4.Vzhlásenia uchádzača

5.Zadanie

6. Zmluva o dielo

 

 

-Výzva na predkladanie ponúk Multifunkčné ihrisko 18x33m zverejnená 5.2.2020

-Zmluva o dielo

-Čestné vyhlásenie

-Návrh na plnenie kritérií

-Krycí list rozpočtu 

-Prílohy

 

-Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

-Multifunkčné ihrisko 18x33m

Výzva na predkladanie ponúk Obecný dom-rekonštrukcia spoločenskej miestnosti zverejnená 27.1.2020

Výzva na predkladanie ponúk

Súhrnná technická správa

Vyhlásenie uchádzača

Kritéria

Zadanie

Zmluva o dielo

Prílohač.1

Príloha č.2

Príloha č.3

Príloha č.4

Príloha č.5

 

Výzva na predkladanie ponúk   Regenerácia sídiel centra obce Brestov Objekt SO-O1 chodník B1 Zverejnená 14.11.2019

Technická správa

Situácia

Vzorové priečnčne rezy

 Situácia DDZ v Obci

Príloha č.1 Zmluva o dielo

Príloha č.2 Zadanie

Príloha č.3 Kritériá

Príloha č.4 Vyhlásenie uchádzača

Výzva na predkladanie ponúk

 

Informácie pre občanov Informácie pre občanov

 

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov

Úroveň vztriedenia odpadov v roku 2022

              

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Potvrdenie prepravná  služba SČK 

 

     

 

 

                2% ŠK Brestov

 

 

Pre zobrazenie klikni na obr. Pre zobrazenie klikni na obr.