Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

História obce

Najstaršia písomná zmienka o obci Brestov je z roku 1543, kedy kráľ Ferdinand I. poveril Leleský konvent vyšetriť nezhody v rodine Drugethovcov ohľadne vlastníctva majetkov humenského panstva, medzi ktoré patrila aj dedina Brestov. Do písomnosti bola pravidelne zapisovaná pod maďarizovaným názvom Brezto, zriedkavejšie v pôvodnom slovenskom názve Brestov.
Na základe vývoja osídlenia priľahlého okolia a najstaršej správe o Brestove možno usúdiť, že brestovské sídlisko založil šoltýs s poddanými v druhej polovici 15. prípadne začiatkom 16. storočia.


Brestovské sedliacke domácnosti vyplatili v roku 1567 daň kráľovi od 3 port. (Porta -sessia bola usadlosť , neskoršie nazývaná aj gazdovstvo, predstavovala základnú hospodársku jednotku na poddanskej pôde, ku ktorej patril dom s príslušenstvom (dvor, hospodárske budovy, záhrada) a určité výmery pôdy polí (extravilán). Iné 3 domácnosti boli želiarské. (Želiari boli poddaní s intravilánom, prípadne menšou výmerou pôdy v extraviláne, ktorá však nedosahovala výmeru sedliackej usadlosti). Pozemky po jednej domácnosti ležali opustené, hoci jedna domácnosť bola želiarská. V roku 1582 zdanili tunajších sedliakov od piatich port čo je dôsledok bohatnutia domácností. V roku 1600 malo osídlenie 7 poddanských domov a 1-2 domy šoltýsov. Na prelome 16. a17. storočia bol Brestov malou slovenskou dedinou so šoltýšskym a poddanským obyvateľstvom.
V 17. storočí sedliacke domácnosti chudobneli čoho dôsledok bol, že v roku 1610 sedliakov zdanili od 0,5 porty. V období okolo rokov 1630-1635 vtedajších poddaných nezdaňovali, keďže boli slobodníkmi a kuričmi v humenskom kaštieli.
Začiatkom 17. storočia jedno šoltýšstvo spustlo, druhá šoltýšska rodina schudobnela. Okolo roku 1623 žilo v Brestove 9 sedliackých domácností, pričom takmer všetky hospodárili na polovičných usadlostiach.
V roku 1690 polovičné šoltýšstvo patrilo štyrom domácnostiam. Pozemky po deviatich domácnostiach ležali opustené.

 

Aj na prelome 17. a 18. storočia bol Brestov malou dedinou. V roku 1715 v ňom žilo 7 a v roku 1720 iba 4 poddanské domácnosti. Zvláštnosťou bolo, že brestovskí sedliaci platili miestnym zemepánom ročnú daň, avšak boli povinní aj každoročne kúriť v humenskom kaštieli a udržiavať záhradu kaštieľa. Počas sčítania obyvateľstva bolo v roku 1828 v Brestove 242 obyvateľov, v roku 1910 - 279 ľudí a v roku 1950 - 325 obyvateľov.

 

 Použitá literatúra :  Ferdinand Uličný:     DEJINY OSÍDLENIA ZEMPLÍNSKEJ ŽUPY

 

 

Významnými udalosťami odohrávajúcimi sa v obci v 20. storočí boli následovné:
1927 – uvedená do prevádzky prvá Obecná škola
1928 – vystavaný rímskokatolícky kostol
1950 – uvedená do prevádzky prvá autobusová linka cez Brestov (Humenné – Ohradzany - Košarovce)
1957 – elektrifikácia obce
1959 – založenie Jednotného roľníckeho družstva
1963 – vybudovaná vodná nádrž Rybníky
1969 – obecný vodovod
1974-1976 – výstavba Materskej škôlky
1986 – postavený televízny vysielač
1988 – plynofikácia obce
1993 – prístavba k rímskokatolíckemu kostolu
2003 – sprístupnený signál mobilnému operátorovi Orange
2005 – postavený Dom nádeje

2009 – ukončenie stavby „ Splášková kanalizácia v obci Brestov „

2011 – kolaudácia vodovodnej prípojky Perník a Močidlá

2012 – výstavba + kolaudácia stavby  „ Úprava Hlbokého potoka v obci Brestov „

2013 – schválenie Územného plánu obce Brestov

2014 – výstavba chodníka B3 v centre obce

2015 – výstavba + kolaudácia – Bytový dom – 6 b.j. súp. č. 93

2015 – výstavby stavby – „Rozšírenie spláškovej kanalizácie v obci Brestov „

2016 – rekonštrukcia časti miestnej komunikácie – smer rybníky