Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Popis služby:
Obec poskytuje informácie o materskej škole v obci.  

Typy informácií:

  • organizácia výchovy a vzdelávania
  • spôsob prijímania detí

Príklad:

Materské školy

Materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Brestov poskytuje celodennú predprimárnu starostlivosť deťom spravidla od troch do šiestich rokov. Na území obce Brestov je zriadená materská škola bez právnej subjektivity.
Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.  Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľke materskej školy.
Do materskej školy sa prijímajú deti pre nasledujúci školský rok v termíne od 15. februára do 15. marca, alebo pokiaľ to kapacitné možnosti materskej školy dovolia, aj priebežne. Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní  riaditeľka po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste.
 

Materská škola – Brestov

Brestov 170

Tel.: 

Mobil: 

e-mail: 

Riaditeľka: Anna Kurianová

Materská škola pri Obecnom úrade je rodinného typu, s kompletne zrekonštruovanými vnútornými priestormi, dobrým materiálnym vybavením. Deťom je k dispozícii školský dvor bezpečne oddelenéý od ruchu obce vysadený zeleňou , s príslušnou výbavou pre pohybový rozvoj detí.
Ponúka: Tradičné krúžky, projekt Vzdelávanie hrou,hry šaša Tomáša atď.

Otváracie hodiny

Pondelok:

7,30

14,30

Utorok:

7,30

14,30

Streda:

7,30

14,30

Štvrtok:

7,30

14,30

Piatok:

7,30

14,30