Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Samospráva

Starostka obce Brestov: Ľudmila Nováková 

Zástupca starostky:  Ing Peter Cerula

Poslanci obecného zastupiteľstva: Ing. Peter Cerula,Maroš Andrejkovič, Ing. Viktória Čopáková, Radoslav Panoc,Vladimír Jevčák,Mgr.Zuzana Fogošová,Daniel Jevčák

Zriadené komisie pri  obecnom zastupiteľstve obce Brestov

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov(povinná komisia)

Predseda komisie: Ing.Čopáková Viktória

Člen komisie: Mgr:Fogošová Zuzana

Člen komisie:p.Panoc Radoslav

 

Komisia Verejného poridku:

Predseda komisie: p.Jevčák Daniel

Člen komisie:p.Anderejkovič Maroš

Člen komisie:p.Jevčák Vledimír

 

 

ÚRADNÉ  HODINY:

Pondelok:       7.30 hod.  -  15.30 hod.
Utorok: 7.30 hod.  -  15.30 hod.
Streda: 7.30 hod.  -  17.00 hod.
Štvrtok: 7.30 hod.  -  15.30 hod.
Piatok 7.30 hod.  -  14.00 hod.

 

Počet obyvateľov obce Brestov 604

 

Právomoci starostu

- je štatutárnym orgánom obce v majetko-právnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce
- je správnym orgánom v administratívnych vzťahoch
- zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva
- vykonáva obecnú správu
- rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, štatútom obce alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu
- zastupuje obec navonok ­ vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým osobám a fyzickým osobám
- uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie
- podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva
- môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonom, alebo je pre obec zjavne nevýhodné
- môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 6670,-€