Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Požiarny poriadok

Obecné zastupiteľstvo obce Brestov v zmysle § 6 odst. 1 podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov sa dňa 5.5.2010 uznieslo na všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa vydáva „Požiarny poriadok obce".

Požiarny poriadok obce Brestov