Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Popis služby:

Obec schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu a jej záväzné časti vyhlasuje všeobecne záväzným nariadením. Obec zverejňuje záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie v podobe textovej a grafickej časti.

Informovanosť o územnom pláne sa musí riadiť predpisom č.50/1976 Zb.

 

Typy informácií:

  • územnoplánovacie podklady

            a) urbanistická štúdia,

            b) územný generel,

            c) územná prognóza,

            d) územno-technické podklady,

  • územnoplánovacia dokumentácia obce (územný plán obce),

poprípade územnoplánovacia dokumentácia zóny (územný plán zóny).

 

Príklad:

 

Územný plán obce Brestov

Jednotlivé dokumenty územného plánu obce Brestov si môžete stiahnuť z týchto stránok vo formáte PDF (Acrobat Reader).

 

1.Textová správa

2.V.č.1-Širšie vzťahy

3.V.č.2 - Komplexný urbanistický návrh  priestorového usporiadania a funkčného využívania riešeného

4.V.č.3a - Kompletný urbanistický návrh  priestorového usporiadania a funkčného využívania zastavan

5.V.č.3b - Kompletný urbanistický návrh  priestorového usporiadania a funkčného využívania zastavan

6.V.č.3c - Kompletný urbanistický návrh  priestorového usporiadania a funkčného využívania zastavan

7.V.č.4a - Návrh verejného dopravného vybavenia

8.V.č.4b - Návrh verejného dopravného vybavenia

9.V.č.5, 6b - Návrh technickej infraštruktúry

10.V.č.5a - Návrh vodného hospodárstva

11.V.č.6a - Návrh energetiky

12.V.č.7a - Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb

13.V.č.7b - Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb

14.V.č.8 - Ochrana prírody a tvorba krajiny

15.Záväzná časť