Okolie obce Brestov Okolie obce Brestov

Rekreačná oblasť Brestov
 
    V severnej časti obce sa nachádza rekreačná oblasť, ktorá má predpoklady pre rozvoj dennej a koncomtýždňovej prímestskej rekreácie. Rekreačná funkcia sa bude rozvíjať v rámci rozvoja širšieho územia prímestskej rekreácie medzi Humenným a Slovenskou Volovou, kde priestor brestovských rybníkov bude jedným z rekreačných centier. Zachovalé lesy na ploche cca 30 km2 a neveľmi hornatinový terén poskytujú základné podmienky pre prímestskú rekreáciu.
    Rozvoj rekreačnej oblasti pri brestovských rybníkoch, ktoré sú v súčasnosti v  obnove- revitalizácii a ktoré po dobudovaní budú slúžiť ako súkromné chovné  a lovné rybníky spravované majiteľom rybníkov zabezpečia pre dané územie príjemný pobyt a oddych pre
širokú verejnosť.
     Ďalšou  dominantou  na začiatku rekreačnej oblasti je aj farma „ Kejda „, na ktorej v súčasnosti je majiteľom AGROEM Rokytov pri Humennom, kde je chov mladého hovädzieho dobytka. Obhospodarujú sa  trvalé trávne porasty, čím sa celý kataster zveľaďuje.
      V tejto rekreačnej zóne je aj lyžiarsky vlek, ktorý je síce funkčný ale v poslednom období neprevádzkovaný z dôvodu nevhodných prírodných podmienok v zime.
V r. 2008 začal svoju prevádzku Penzión a reštaurácia BACCARA / bývala chata Haliganda/,ktorá ponúka verejnosti  reštauračné a ubytovacie služby, rodinné oslavy, firemné posedenia. Bližšie informácie na stránke  www.baccara.sk.
      V blízkosti Penziónu „Baccara“ je aj Penzión  „ U Račka „ a „ Areál pohody „, ktorý poskytuje reštauračné a ubytovacie služby. Bližšie informácie na stránke www.arealpohody.sk. Rekreačná oblasť je predovšetkým miestom oddychu pre chatárov, ktorí tu majú  príjemné prostredie na turistiku ,zber húb a lesných plodov. Po týždennom zhone v práci  tu chodia na víkendy a poniektorí tu trávia jar, leto aj jeseň. V areáli sa nachádza 46 súkromných rekreačných chát.
      Je tu priestor na nenáročnú turistiku po turistických chodníkoch či už na lokalitu Hubkovú – smer Humenné, alebo na Rybníky Slovenská Volova. Areál bývalého Chemesu je toho času nesprístupnený verejnosti a z dôvodu predaja je nevyužívaný. V blízkosti areálu bývalého Chemesu je vybudovaná STRELNICA , ktorá je v rukách súkromného podnikateľa p. Bačovčína- www.strelnicaseriff.sk
      Celú rekreačnú oblasť obklopujú lesy, čiže je tu možnosť každodenného oddychu a prechádzok v prírode.