VZN nariadenia VZN nariadenia

VZN č.1 2012 k miestnym daniam,poplatku za kom.odpady a drobné stavebné odpady 

VZN č.2/2005 o chove včiel na území obce Brestov 

VZN č.3 2009 o určení výšky dotácie na žiaka a dieťa školského zariadenia.

VZN č.4 2013 o používaní pyrotechnických predmetov na zábavné a oslavné účely na  úzení obce

VZN č.5 2013 o podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov

VZN č.9 2009 o odvádzaní odpad. vôd do verejnej kanalizácie a o pripojení nehnuteľností na kanalizáciu

VZN č.4 2013 o podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov v bytových domoch

VZN č.3 2007 o určení názvov ulíc a lokalít na území obce

VZN č.1 2007 o ochrane životného prostredia a o verejnom poriadku

VZN č.1 2015  prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku obce Brestov

VZN č.2 2015 o umiestňovaní volebných plagátov a zverejňovanie volebnej propagácie na území obce Brestov

VZN č.3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Brestov

VZN č.2/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Brestov

VZN č.4/2016 o parkovaní motorových vozidiel na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách

VZN č.1/2018    o pravidlách používania miestnych komunikácií na území obce Brestov

VZN č.2/2018  o miestnych daniach na území obce Brestov

VZN č.2/2018  o miestnych daniach na území obce Brestov Prílohy

VZN č.3/2018  o dani z nehnuteľností na území obce Brestov

Dodatok 1/2019 k VZN č 3/2018  o dani z nehnuteľností na území obce Brestov

VZN č.4/2018  o  miestnom poplatku za komunálny odpad  a drobný stavebný odpad

VZN č.2/2019  o prvidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrane verejnej zelene na území obce

VZN č.3/2019  o vodení psov,o vymedzení miest v obci,kde je zakázaný voľný pohyb psov.....

VZN č.4/2019   o sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku pre psa

VZN č.5/2019   o  územných podmienkach pre chov a držanie zvierat v obci

VZN č.6/2019   o pravidlách  používania niektorých pyrotechnických výrobkov na území obce

VZN č.7/2019   o  miestnom poplatku za komunálny odpad  a drobný stavebný odpad

VZN č.1/2020   o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Brestov

VZN č.2/2020   o ochrannom pásme pohrebiska v obci Brestov

VZN č.3/2020   o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda v obci

VZN č.4/2020   o  spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce

VZN č.5/2020   o spôsobe náhradného zásobovania vodou na území obce

VZN č.6/2020   o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce

VZN č.7/2020   o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce

VZN č. /2021   o určení výšky príspevku v materskej škole a v školskom zariadení zriadených ocou

VZN č.2/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Brestov

VZN č.1/2021 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Brestov

VZN č.1/2023 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Brestov

VZN č.2/2023 o určení výšky príspevku v materskej škole a školskom zariadení zriadených obcou Brestov

VZN č.3/2023 o poskytovani finančných prostriedkov materskej škole a školskému zariadeniu zriadených obcou Brestov